Deze pagina bevat de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn toepasbaar bij elke bestelling die via deze website gedaan wordt en geeft je rechten en plichten als koper weer. Het is daarom belangrijk om deze algemene voorwaarden goed door te nemen. Ook is het verstandig om de algemene voorwaarden te downloaden of uit te printen, zodat je ze op een ander moment op je gemak kan doornemen.

Artikel 1: Definities

De hieronder vermelde artikelen bevatten definities zoals gebruikt in de algemene voorwaarden.

1.    Algemene voorwaarden: De hier beschreven algemene voorwaarden.
2.    Overeenkomst: elke afspraak en overeenkomst die gemaakt wordt tussen Buropony en klanten en bij welke de algemene voorwaarden van toepassing zijn.
3.    Consument of klant: de persoon welke een overeenkomst op afstand aangaat met Buropony en daarbij niet handelt bij de uitoefening van een beroep of voor een bedrijf.
4.    Zakelijke klant: de persoon welke een overeenkomst op afstand aangaat met Buropony en daarbij wel handelt bij de uitoefening van een beroep of voor een bedrijf.
5.    Klant: de persoon welke niet specifiek benoemd is als consument of zakelijke klant, maar wel onder de groepen vermeldt in artikel 1.5 en 1.6 valt.
6.    Losse editie: eenmalige versturing van een tijdschrift, waaronder ook speciale edities vallen.
7.    Abonnement: een overeenkomst tussen een klant en Buropony waarbij er voor een bepaalde periode periodiek tijdschriften in analoge en digitale vorm geleverd wordt.
8.    Abonnementsgeld: het bedrag dat door de klant betaald wordt aan Buropony in ruil voor de geleverde dienst van een abonnement voor een bepaalde periode.
9.    Download(s): de levering van een losse editie of abonnement via digitale vorm in een mailbox of op een account. Het kan hier gaan om een los artikel, maar ook om volledige edities. Verder gaat het hier ook om door Buropony beschikbaar gestelde online digitale edities, als de klant hier toegang tot heeft.
10.    Account: de digitale eigen omgeving van de klant, welke door Buropony aan de klant beschikbaar gesteld wordt na registratie bij de website. Deze omgeving kan geschikt zijn voor het leveren van downloads en online digitale edities.
11.    Tijdschrift: analoge of papieren versie van een editie, welke beschikbaar is als los exemplaar of als onderdeel van een abonnement.
12.    Online digitale editie: online beschikbare digitale versie van een artikel of tijdschrift, welke via de digitale ruimte beschikbaar gesteld is voor de klant door Buropony.
13.    Editie: specifieke uitgave van een tijdschrift.
14.    Producten: Goederen, welke geen tijdschriften zijn, maar waaronder producten vallen als verzamelmappen en welkomstgeschenken. Deze goederen zijn echter niet beperkt tot de laatst genoemde goederen.

Artikel 2: Toepasbaarheid van de algemene voorwaarden

1.    De hier vermelde algemene voorwaarden zijn toepasbaar op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten die door Buropony gedaan worden, behalve als dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.    Mocht de klant bij zijn opdracht, mededeling of bevestiging andere voorwaarden vermelden en deze afwijken of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, dan worden deze enkel geaccepteerd als deze door Buropony uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.

Artikel 3: Prijzen, verzendkosten en verdere informatie op de website

1.    Alle prijzen vermeldt op de website en op andere van Buropony afkomstige materialen zijn inclusief BTW en verdere heffingen welke door de overheid opgelegd zijn. Deze prijzen zijn zonder verzendkosten vermeldt. Als er geen verzendkosten gerekend wordt, zal dit expliciet bij de aanbieding vermeldt worden.
2.    Het bedrag aan verzendkosten zal bij de aanbieding op de webshop vermeldt worden.
3.    De verzendkosten zijn inbegrepen bij het totaalbedrag dat aan het einde van het bestelproces wordt weergegeven. Op de website is op een goed te vinden locatie meer informatie over de verzendkosten te vinden om door de klant ingezien te worden voordat er besloten wordt tot het aangaan van een overeenkomst.

Artikel 4: Informatie op de website

1.    De website en haar inhoud zijn zeer zorgvuldig samen gesteld. Buropony kan daarbij echter niet garanderen dat de informatie op de website altijd kloppend en volledig is. Mogelijke programmeer- en typefouten worden door Buropony onder voorbehoud gehouden bij alle prijzen en informatie die op zowel de website als andere door Buropony geleverde materialen te vinden zijn.
2.    Buropony is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor afwijkingen in bijvoorbeeld kleur welke het gevolg zijn van de kwaliteit of instellingen van het beeldscherm van de klant.

Artikel 5: De totstandkoming van de overeenkomst

1.    Er ontstaat een overeenkomst op het moment dat de klant het aanbod van Buropony en de daarbij behorende voorwaarden accepteert.
2.    Als de klant deze overeenkomst digitaal is aangegaan, zal Buropony zo snel mogelijk digitaal de acceptatie van deze overeenkomst bevestigen. Zolang deze bevestiging niet ontvangen is, behoudt de klant de mogelijkheid om de overeenkomst op te heffen.
3.    Als de klant bij het aangaan van de overeenkomst onjuiste gegevens verstrekt heeft, dan behoudt Buropony het recht om de overeenkomst per ommegaande te ontbinden.

Artikel 6: De levering

1.    Buropony behoudt het recht om derden te gebruiken bij de uitvoering van eender welke plichten die voortkomen uit de gesloten overeenkomst. Dit behelst onder andere het bezorgen en leveren van zowel losse edities als edities die geleverd worden binnen abonnementen.
2.    Er wordt duidelijk vermeldt op de website hoe de levering plaats zal vinden.
3.    De termijn die geldt voor de levering van losse edities en/of producten is duidelijk vermeldt op de website. Mocht er geen leveringstermijn overeengekomen zijn, dan worden de losse edities en/of producten binnen 30 dagen geleverd.
4.    De levering van edities binnen een abonnement zijn afhankelijk van het aanbod en de verschijningsdatum van de individuele edities.

1.    Mocht Buropony, om wat voor reden dan ook, een levering niet binnen de vooraf besproken termijn kunnen doen, dan zal Buropony de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. De klant heeft in dat geval de optie om akkoord te gaan met een veranderde termijn of om de overeenkomst op te heffen zonder hier verdere kosten over te moeten betalen.
2.    Buropony heeft als uitgangspunt om de klant altijd zoveel mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter zijn dat er door omstandigheden klachten ontstaan rondom de producten of de dienstverlening van Buropony. Daarom raadt Buropony aan om binnengekomen goederen onmiddellijk te controleren en om mogelijke problemen binnen een bepaalde termijn te melden.
3.    Zodra een product op het eerder overeengekomen afleveradres is aangekomen vervalt al het risico rondom het product in kwestie aan de klant.
4.    De klant zal downloads of digitale edities ontvangen via de eerder aangemaakte account of via het door de klant opgegeven emailadres. Dit zal zowel voor losse edities als voor edities binnen een abonnement gedaan worden.

Artikel 7A: Looptijd abonnementen voor consumenten

1.    De looptijd van een standaard abonnement is een periode van 1 jaar.
2.    Buropony behoudt het recht om de standaard looptijd zoals vermeld in artikel 7A.1 korter of langer aan te bieden.
3.    De duur van een abonnement zal altijd duidelijk vermeld worden bij de aanbiedingen zoals zij verschijnen op de website.
4.    Abonnementen die via Buropony afgenomen worden, zullen automatisch verlengd worden. Dit geldt niet als zij binnen de correcte termijn opgezegd worden of als dit anders wordt vermeldt op de website bij het aangaan van de aanbieding. Bij een automatische verlenging verandert de af te nemen termijn naar een termijn voor onbepaalde tijd.
5.    Artikel 7A.4 geldt in samenwerking met de voorwaarden in artikel 8A.

Artikel 7B: Looptijd abonnementen voor zakelijke klanten

1.    De looptijd van een standaard abonnement is een periode van 1 jaar.
2.    Buropony behoudt het recht om de standaard looptijd zoals vermeld in artikel 7B.1 korter of langer aan te bieden.
3.    Bij zakelijke klanten geldt het principe dat bij een stilzwijgende verlenging aan het einde van een abonnementsperiode het abonnement met dezelfde periode wordt verlengd. Dit geldt enkel als er niet van tevoren is opgezegd.

Artikel 8A: Het opzeggen van een abonnement door consumenten

1.    Een consument dient een abonnement uiterlijk 1 kalendermaand voor het aflopen van het abonnement op te zeggen.
2.    Als een abonnement automatisch verlengd is, dan dient een consument op te zeggen voor de eerste dag van de daaropvolgende maand, waarna er een termijn van 1 maand in acht gehouden wordt. Concreet betekent dit dat een abonnement dat opgezegd is in de maand januari nog tot het einde van februari loopt.
3.    De voorwaarden zoals vermeldt in artikel 8A.1 en 8A.2 gelden niet als er bij een abonnement minder dan 1 keer per kalendermaand een editie verschijnt.

2.    Mocht er bij zo’n abonnement een automatische verlenging plaats vinden, dan geldt er een opzegtermijn van maximaal 3 maanden voor de consument. Dit betekent concreet dat de overeenkomst nog maximaal 3 maanden zal duren na de eerste dag van de maand waarvoor opgezegd is.
3.    Een opzegging kan door de consument gedaan worden via dezelfde manier waarop het abonnement is afgesloten of er kan contact opgenomen worden met Buropony via info@bestevpnvergelijken.nl

Artikel 8B: De opzegging en beëindiging van een abonnement van tijdschriften door zakelijke klanten

1.    Een abonnement zoals gespecifieerd in artikel 7B.1 of 7B.2 kan door een zakelijke klant opgezegd worden uiterlijk 2 kalendermaanden voor de laatste datum. Als een opzegging niet plaats vindt, zal het abonnement stilzwijgend verlengd worden met dezelfde periode.
2.    Als het abonnement stilzwijgend verlengd is, geldt de eerder genoemde termijn van 2 kalendermaanden voor het einde van de nieuwe periode als de nieuwe opzegtermijn voor de zakelijke klant.
3.    Opzeggen is voor een zakelijke klant schriftelijk mogelijk of door contact op te nemen via de email info@bestevpnvergelijken.nl

Artikel 9: Restitutie op het abonnement voor tijdschriften van een consument

1.    Als de klant de overeenkomst heeft opgezegd binnen de voorwaarden zoals vermeldt in artikel 8A.3 en 8A.4, dan betaalt Buropony vooruitbetaalde en onverteerde bedragen terug.

Artikel 10: Betaling via acceptgiro, automatische incasso, iDeal, Bancontact of PayPal

1.    De klant betaalt op de eerder door de klant gekozen wijze voor het abonnement ingaat. Onder deze wijzen wordt de volgende mogelijkheden verstaan: acceptgiro, automatische incasso, iDeal, Bancontact, Afterpay of PayPal. Als een klant een betalingswijze verkiest die niet onder automatische incasso valt, wordt er een extra bedrag van €2,50 in rekening gebracht.
2.    De wijze van betaling kan door de klant veranderd worden door een bericht te sturen naar info@bestevpnvergelijken.nl. Als dit naar automatische incasso omgezet wordt, dan wordt het bij Buropony bekende bankrekeningnummer gebruikt. Als er een betaling via iDeal plaats vindt, dan zal er van het daarbij bekend gemaakte rekeningnummer geïncasseerd worden.
3.    Als een abonnement omgezet wordt van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd, dan wordt er in de maand voor de verandering een bedrag geïncasseerd waarbij de klant vooruit betaald voor een periode die gelijkstaat aan de looptijd van het eerdere abonnement.

Artikel 11: Registratie en toegang

1.    Buropony verschaft de klant toegang tot een account tijdens de looptijd van een overeenkomst. Hiervoor zal de klant een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen.
2.    De klant zal op deze manier toegang krijgen tot geleverde diensten zoals vermeldt in artikel 1.10 en 1.14. Verder krijgt de klant toegang tot de bestelstatus van een overeenkomst en tot de persoonsgegevens. Dit kan verder uitgebreid zijn of worden.
3.    De klant mag de gebruikersnaam en het wachtwoord niet aan derden verstrekken of overdragen. Buropony is niet verantwoordelijk te stellen voor eventueel misbruik dat voortkomt uit een verstrekking of overdracht. Bovendien mag Buropony ervan uit gaan dat degene die zich aanmeldt onder de verstrekte gebruikersnaam ook daadwerkelijk de klant is. Als de klant vermoedt dat het wachtwoord in het bezit is van onbevoegden, dient de klant zo snel mogelijk contact op te nemen met Buropony. In zo’n geval behoudt Buropony het recht op passende maatregelen.
4.    Als Buropony zich realiseert dat een onbevoegde toegang heeft tot een account, informeert Buropony de klant hiervan en neemt daarnaast passende maatregelen.
5.    De klant heeft de verplichting om de contactgegevens zoals vermeldt in de account ten allen tijde te laten kloppen. Als er wijzigingen in de persoonsgegevens hebben plaats gevonden die van belang zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, dan dient Buropony zo spoedig mogelijk digitaal hiervan op de hoogte gesteld te worden.
6.    De versie van de persoonsgegevens zoals ontvangen of opgeslagen door Buropony geldt als bewijs, mits de klant geen tegenbewijs kan leveren.

Artikel 12: Betaling

Losse edities en/of producten
1.    Betalingen vanuit de klant dienen te voldoen aan de betaalmethodes zoals deze gespecificeerd zijn tijdens de bestelprocedure. Bij sommige betaalmethodes betekent dit een betaling van te voren, terwijl er bij anderen bij de levering of naderhand betaald kan worden. Buropony beslist bij elke bestelling op welke wijze er betaald mag worden. Informatie over de betaalmethodes in het algemeen zal verstrekt worden via een pagina op de website welke de klant ter inzage heeft. Dit dient gedaan te worden voordat het bestelproces wordt doorlopen.
2.    Als er bedragen verschuldigd zijn na bezorging, dan dienen deze binnen 14 dagen door de klant voldaan te worden. Dit geldt niet als het expliciet anders is overeengekomen.
3.    Als de klant niet op tijd betaalt, dan mag er bovenop het verschuldigde bedrag en een mogelijke rente, buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten in rekening gebracht worden, waaronder de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus vallen.
Abonnementen levering tijdschriften
4.    Het abonnementsgeld dient door de klant voor elke afgesproken abonnementsperiode voldaan te worden op de wijze die door de klant is aangegeven tijdens het sluiten van de overeenkomst. Bij een automatische verlenging behoudt Buropony het recht om dezelfde betalingswijze aan te bieden als aangeboden werd bij de oorspronkelijke overeenkomst of om een nieuwe betalingswijze aan te bieden, zoals betaling door middel van een factuur.
5.    Als de klant niet op tijd betaalt, dan mag er bovenop het verschuldigde bedrag en een mogelijke rente, buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten in rekening gebracht worden, waaronder de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus vallen. Als de bedragen na diverse aanmaningen niet ontvangen zijn, dan wordt het abonnement per direct eenzijdig beëindigd, waarna alsnog eventuele schadevergoedingen en achterstallige betalingen worden gevorderd.
Downloads en digitale diensten
6.    De hieraan voorafgaande artikelen 12.1 tot en met 12.5 gelden ook voor de levering van downloads en digitale edities. Bij losse edities gelden de voorwaarden zoals gesteld in artikel 12.1 tot en met 12.3. Bij abonnementen gelden de voorwaarden zoals gesteld in artikel 12.4 en 12.5.
Prijswijzigingen
7.    Buropony heeft het recht om de abonnementsprijs gedurende de loop van het abonnement te veranderen. Dit wordt in de colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd waarbij er een uiterlijke termijn van 4 weken voor de ingang van de wijziging in acht genomen dient te worden.

Artikel 13: Herroepingsrecht

Losse edities
1.    Een consument kan bij de levering van losse edities zich niet beroepen op het wettelijk vastgestelde herroepingsrecht, zoals gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek in artikel 7:46d lid 4 sub d.
Producten
2.    Na ontvangst van een product geldt een termijn van 7 werkdagen als bedenktermijn voor de consument. De overeenkomst kan binnen deze termijn te allen tijde opgezegd worden zonder dat hiervoor een opgaaf van redenen voor dient plaats te vinden. De enige kosten die voor rekening van de klant komen zijn de kosten voor het retourneren van het product.
3.    De klant heeft de verplichting om binnen de bedenktermijn van 7 werkdagen zorgvuldig om te gaan met zowel het product als de verpakking. Het product zal alleen in zo’n mate uitgepakt worden als noodzakelijk is om te bepalen of de klant het product wil behouden. Als de klant besluit van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient het product met alle toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat geretourneerd te worden aan Buropony.
Abonnement levering tijdschriften
4.    Als de overeenkomst bestaat uit een abonnement, geldt er een bedenktermijn van 7 werkdagen, welke ingaan op de dag dat de overeenkomst gesloten is.
5.    Artikel 13.4 is niet van toepassing als er al gestart is met de uitvoering van de overeenkomst nadat de klant hiervoor toestemming gegeven heeft. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend, het verkrijgen van toegang tot een account of het leveren van een editie binnen de bedenktermijn.
Downloads en digitale edities
6.    Als de overeenkomst bestaat uit de levering van downloads of digitale edities, geldt er wederom een bedenktermijn van 7 werkdagen, welke ingaan op de dag dat de overeenkomst gesloten is.
7.    Artikel 13.6 geldt niet als er al gestart is met de uitvoering van de overeenkomst nadat de klant hiervoor toestemming gegeven heeft. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend, het verkrijgen van toegang tot een account of het leveren van een download of digitale editie binnen de bedenktermijn.
8.    Artikel 13.7 is toepasbaar op de levering van losse downloads of digitale edities en op de levering van abonnementen van downloads en digitale edities. Via de website zal afdoende duidelijk zijn om welke vorm het gaat.
9.    Buropony dient binnen de bedenktermijn door de consument op de hoogte gesteld te worden van de opheffing via een verklaring gericht aan Buropony. Dit is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht. Verder maakt de klant gebruik van dit recht als er producten binnen 7 werkdagen als bedenktermijn geretourneerd worden aan Buropony.
10.    Als de consument al bedragen betaald heeft, dan dienen deze bedragen zo spoedig mogelijk door Buropony aan de consument terug betaald te worden. Hiervoor geld een uiterste termijn van 30 dagen nadat Buropony van de ontbinding geïnformeerd is.
11.    Zakelijke klanten hebben op geen enkele wijze de mogelijkheid om het herroepingsrecht toe te passen. Voor hen geldt dus geen wettelijke bedenktermijn.
12.    Als de consument het herroepingsrecht gebruikt voor een product dat geleverd wordt in combinatie met een abonnement (waaronder zogeheten premies of welkomstgeschenken) dan ontslaat dit de consument niet van de betalingsverplichting rondom het abonnement. Abonnementen kunnen alleen ontbonden worden onder de voorwaarden zoals vermeldt in artikel 13.4 en 13.5.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1.    Dit artikel geldt enkel voor zakelijke klanten.
2.    Buropony is tegenover een zakelijke klant in zoverre aansprakelijk bij een tekortkoming die aan Buropony toegerekend kan worden als een vergoeding die niet hoger is dan het bedrag dat bij de overeenkomst is afgesproken. Dit bedrag zal bij directe schade in geen enkel geval hoger dan €99 zijn.
3.    Buropony is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirect schade, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, gevolgschade, verlies van gegevens, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en gemiste besparingen.
4.    Buropony is alleen aansprakelijk voor gevallen zoals vermeld in artikel 14.2 en 14.3. Dit is ongeacht de grond waarop een zakelijke klant actie tot schadevergoeding baseert. Deze beperkingen komen echter te vervallen als de schade door opzet of grove schuld van Buropony ontstaan is.
5.    De zakelijke klant kan Buropony enkel aansprakelijk stellen voor een toerekenbare tekortkoming tijdens het nakomen van een overeenkomst als zij Buropony zo spoedig mogelijk schriftelijk hiervan in gebreke heeft gesteld. Hierbij dient een termijn gesteld te worden om de tekortkoming op te lossen, waarna Buropony aansprakelijk is als deze termijn niet door Buropony aangehouden word. Verder dient de ingebrekestelling een gedetailleerde beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Buropony deze naar behoren kan rectificeren.
6.    Verdere voorwaarde voor het recht op een schadevergoeding is dat de klant welke schade dan ook direct na het ontstaan hiervan binnen 30 dagen schriftelijk bij Buropony heeft gemeld.
7.    Buropony dient zich niet aan deze voorwaarden te houden als de ontstane schade veroorzaakt is door overmacht.

Artikel 15: Klachten

1.    Mocht een klant een klacht hebben over Buropony of over bepaalde aspecten van Buropony’s dienstverlening, dan kan deze klacht ingediend worden via email op info@bestevpnvergelijken.nl.
2.    Buropony zal de klant zo snel mogelijk en altijd binnen 10 werkdagen nadat de klacht ontvangen is een reactie geven. Als het niet mogelijk is om al een definitieve of inhoudelijke reactie te formuleren, dan zal Buropony in ieder geval de ontvangst van de klacht bevestigen en een verdere termijn geven waarin de klant een definitieve of inhoudelijke reactie kan verwachten.

Artikel 16: Overdrachtsbepaling

1.    Buropony behoudt het recht om de rechten en verplichtingen zoals weergegeven in de overeenkomst over te dragen aan een onderneming die aan Buropony gelieerd is. Onder een gelieerde onderneming verstaat Buropony een onderneming waar Buropony belangen in heeft die gelijk aan of groter dan 50% zijn. Hiervoor hoeft geen toestemming van de klant gevraagd te worden.

Artikel 17: Slotbepalingen

1.    Nederlands recht kan worden toegepast op de gesloten overeenkomst.
2.    Alle geschillen die kunnen ontstaan naar aanleiding van de gesloten overeenkomst kunnen voorgelegd worden aan de hiervoor bevoegde Nederlandse rechter in Arnhem. Dit geldt zolang er geen wettelijke regels zijn die anders voorschrijven.
3.    De geldigheid van de algemene voorwaarden in zijn geheel zal niet aangetast worden als een bepaalde voorwaarde nietig verklaart wordt. Er zal in dat geval ter vervanging een andere voorwaarde opgesteld worden, waarbij het van belang is dat de bedoeling van de eerdere voorwaarde in stand gehouden wordt.
4.    Als de term ‘schriftelijk’ gebruikt wordt in deze algemene voorwaarden, wordt niet alleen communicatie per post bedoeld, maar ook communicatie per email of fax, waarbij de identiteit van de afzender voldoende verzekerd is.